O firmie

Dzisiaj...

     Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców jako samodzielny organizacyjno i finansowo podmiot gospodarczy, w obecnym kształcie prawno – organizacyjnym powstał w 1983 r. na bazie byłego Oddziału „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Tomaszowie Lub. Postanowieniem z dnia 13.01.1983 r. Sądu Rejonowego w Zamościu wpisano Spółdzielnię i jej statut do rejestru pod numerem RSA – 1843. W dniu 04.10.2002 r. Sąd Rejonowy w Lublinie , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółdzielni do Rejestr Przedsiębiorców – numer wpisu rejestru (KRS) 0000133754. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Podstawową działalność Spółdzielni jest handel detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi, prowadzona jest również produkcje pieczywa . Nasza sieć handlowa składa się z 11 placówek. Sprzedaż artykułów spożywczych prowadzona jest w 8 placówkach , 3 placówki prowadzi sprzedaż artykułów przemysłowych, produkcję pieczywa prowadzi Piekarnia Nr 2.
 Z historii...

   Rok 1941 – Spółdzielnia Tomaszowska zaczęła organizować się w czasie największego terroru okupacyjnego, w celu zorganizowania zaopatrzenia w żywność obrony młodzieży przed wywózką na roboty przymusowe do Niemiec a przede wszystkim w celu pomocy ruchowi oporu.
   Założycielami Spółdzielni byli: Stanisław Krynicki, Franciszek Bartłomowicz, Tadeusz Urbanowicz. W tym okresie istniała już w Tomaszowie Lub. hurtownia „SPOŁEM” z której pracownicy Władysław Raczkiewicz, Marian Zalewski wspólnie z Piotrem Wójcikiem, Henrykiem Piwowarskim - pracownikami Sądu, Józefem Witkowskim pracownikiem Zarządu Miejskiego , Stefanią Kulczyńska – gospodynią domową werbowali członków, zbierali udziały i załatwiali wszystkie sprawy prawno – organizacyjne. Pierwszym społecznym prezesem Spółdzielni został Władysław Raczkiewicz.
   Dzień 22.07.1944 r. jest dniem wyzwolenia tej części kraju przez wojska radzieckie, następuje wiec nowy etap pracy i rozwoju Spółdzielni. Pierwszym aktem prawnym była Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 10.09.1944 r. w sprawie unieważnienia zarządzenia okupanta w sprawie połączenia Powszechnej Spółdzielni Spożywców z Okręgową Spółdzielnią Rolniczo Handlową. Od tego momentu Spółdzielnia zaczyna się rozwijać, rozpoczęto ożywioną działalność inwestycyjną w zakresie poprawiania warunków pracy.

   W roku 1959 podjęto uchwałę o budowie Spółdzielczego Domu Handlowego (SDH). Niezależnie od tego rozpoczęto budowę magazynu spożywczego (na stacji PKS) i pawilonów handlowych na peryferiach miasta. W 1964 r. oddano do użytku SDH które stało się centrum handlowym dla mieszkańców miasta i podstawowym obiektem handlowym Spółdzielni. Oprócz SDH w 1970 r. rozpoczęto budowę piekarni mechanicznej przy ul. Zamojskiej oraz budowę masarni. Spółdzielnia niezależnie od działalności handlowej prowadziła działalność społeczno samorządową, wychowawczą i kulturalno oświatową , która skupiała się w ośrodku „Praktyczna Pani”. Prowadzona była działalność usługowa między innymi usługi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, magiel, wypożyczalnia sprzętu.
   W roku 1976 w wyniku reorganizacji handlu nastąpiło osłabienie Spółdzielni. SDH przekazano sieci handlowej handlu państwowego, natomiast Spółdzielnia otrzymała małe wymagające modernizacji sklepy spożywcze. W kwietniu 1982 r. SDH zostało zwrócone Spółdzielni i do dnia dzisiejszego spełnia swoja rolę obiektu handlowego.
   Zmiany ustrojowe po 1989 r. spowodowały znaczny rozwój gospodarki wolnorynkowej. Zakłady dające pracę mieszkańcom Tomaszowa Lub. jak okolic zaczęły być likwidowane. Otwarcie granic z Ukrainą spowodowało, że wiele osób rozpoczęło działalność handlową co w znacznym stopniu wpłynęło na obroty Spółdzielni. Mimo tego Spółdzielnia poradziła sobie i nadal jest znaczącym podmiotem gospodarczym na rynku lokalnym.