Strefa klienta

KARTA STAŁEGO KLIENTA

W Spółdzielni od 2004 roku funkcjonuje KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważniająca do zakupu towarów za które uczestnik programu otrzymuje punkty wg. przelicznika za każde 10 zł = 1 punkt ( w zaokrągleniu arytmetycznym od 5 zł. w górę. Punkty naliczane są przy zakupie towaru na kwotę min. 10 zł. Po zgromadzeniu określonej ilości punktów uczestnik programu może otrzymać towar objęty katalogiem. KATALOG dostępny we wszystkich placówkach Spółdzielni.
REGULAMIN Programu Karta Stałego Klienta ?Społem? PSS w Tomaszowie Lubelskim dostępny jest w dziale handlowym pok. Nr 28 ul. Lwowska 24 oraz w placówkach handlowych Spółdzielni. REGULAMINProgramu Karta Stałego Klienta ?Społem? PSSw Tomaszowie Lub. § 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizator ?Społem? PSS w Tomaszowie Lub. ul. lwowska 24. 2. Program- Program karty Stałego Klienta. 3. Uczestnik ? Klient placówek ?Społem? PSS w Tomaszowie Lubelskim objętych programem. 4. Katalog ? Wykona oferowanych uczestnikom Programu towarów ? zawiera przelicznik według którego Uczestnik gromadzi punkty w formie zapisu elektronicznego. 5. Formularz zgłoszeniowy ? druk na którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe. 6. Karta ? karta z kodem kreskowym ? przy pomocy której klient zbiera punkty w formie zapisu elektronicznego. 7. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie. 8. Program skierowany jest do osób fizycznych które ukończyły 18 lat będącymi klientami placówek organizatora uczestniczących w Programie. 9. Program prowadzony jest w n/w placówkach organizatora: ? Sklep nr 3 - GAMA ul. Moniuszki 88 ? Sklep Nr 14 - GAMA ul. Wyzwolenia 7 ? Sklep Nr 24 - GAMA ul. Kościuszki 12 B ? Sklep Nr 20 - GAMA ul. Piłsudskiego 3A ? Stoisko Nr 3 - SDH, ul. Rynek 6 ? Stoisko Nr 5 - SDH ul. Rynek 6 ? Sklep Nr 15 - ul. Piłsudskiego 6 ? Sklep Nr 10 - GAMA - ul. Rynek 6B ? Sklep Nr 21 - ul Piłsudskiego 2/4 10. Integralna częścią Regulaminu jest Katalog. § 2. Zasady działania Programu. 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest: a) ukończone 18 lat b) nabycie karty za kwotę 3 zł lub dokonanie jednorazowego zakupu w placówce handlowej Organizatora biorącej udział w Programie na kwotę minimum 50 zł w tym przypadku Kartę otrzymuje się darmo. c) akceptacja warunków Regulaminu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego. d) z chwilą przystąpienia do programu, Uczestnik otrzymuje kartę z kodem kreskowym (nr uczestnika) oraz Regulamin. e) jednocześnie zostaje wprowadzony do bazy danych Programu w której otrzymuje indywidualne konto punktowe odpowiadające otrzymanej karcie. f) punkty rejestrowane będą po dokonaniu transakcji handlowej, g) obsługa sklepu dokonuje identyfikacji karty za pomocą czytnika kodów kreskowych lub ręcznie w przypadku sklepów nie posiadających czytników poprzez wprowadzenie numeru karty na klawiaturze. h) po wprowadzeniu identyfikacji Karty w bazie, obsługa wprowadza do programu numer paragonu oraz kwotę brutto transakcji. i) dane zarejestrowane na stanowisku obsługi Kart będą gromadzone lokalnie w bazie komputerowej w sklepie oraz centralnie w Siedzibie Organizatora. j) przetwarzanie będzie polegało na zbieraniu danych o sprzedaży i ilości uzyskanych punktów na poszczególnych kartach. k) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przeliczniku punktacji a także do wprowadzania okresowych promocji. Odczyt i prowadzenie nowych danych będzie dokonywane w następnym dniu po transakcji; oznacza to ze ilość zgromadzonych punktów przekazywana przez program będzie aktualna na dzień drugi. l) Aktualizacja danych będzie obejmowała odczyt i ilość przyznanych punktów ze wszystkich placówek biorących udział w Programie. 2. Za zakupiony towar w wyszczególnionych sklepach w okresie trwania Programu Uczestnik otrzymuje punkty w g. przelicznika za każde 10 zł = 1 punkt . Punkty naliczane są przy zakupie towaru na kwotę min. 10 zł. 3. Za zgromadzone punkty Uczestnik Programu może nabywać towar lub usługę objętą Katalogiem. 4. Organizator może z własnej inicjatywy proponować poszczególnym Uczestnikom nabycie towaru z katalogu w ramach posiadanych punktów. 5. Realizacja zamówienia spowoduje pomniejszenie konta punktowego o ilość punktów odpowiadającym nabytym towarom z katalogu. 6. Zgromadzona ilość punktów przepisana jest tylko do1 karty. Punkty nie mogą być przekazywane pomiędzy Uczestnikami Programu. Punkty nie maja wartości pieniężnej ? nie można ich wymienić na gotówkę. 7. Katalog zawiera ograniczona liczbę towarów. W przypadku wyboru przez uczestnika konkursu określonego towaru za zgromadzone punkty towar ten będzie automatycznie wykreślony z katalogu. Kolejni klienci nie mogą domagać się artykułu wykreślonego z katalogu, lecz mogą wybierać z pozostałych towarów. § 3. Odpowiedzialność Organizatora 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości towaru wskazanego w Katalogu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za w/w towar. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub podatki do których nabywca produktu będzie zobligowany na mocy przepisów prawa. 3. Program trwa do odwołania. 4. Po zamknięciu programu klienci posiadający odpowiednią ilość punktów będą mogli nabywać punkty według zasad określonych w § 2 pkt.2 w okresie 1 miesiąca od daty zakończenia określonej edycji programu. Po tym okresie zgromadzone punkty zostaną anulowane. 5. Karty Klienta tracą ważność z dniem zakończenia określonej edycji Programu. § 4. Postanowienia końcowe. 1. Program organizowany jest do odwołania - poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji w placówkach uczestniczącej w programie. 2. Uczestnicy mogą nabywać towary za zgromadzone punkty wg §2 przez okres 1 miesiąca od daty zamknięcia programu. Po tym okresie tracą ważność zgromadzone punkty zostają anulowane. 3. Utrata lub zniszczenie karty w trakcie edycji programu powinna być zgłoszona na specjalnym formularzu w dowolnej placówce Organizatora. W terminie 14 dni zostanie wydany duplikat. 4. Odbiór produktów będzie się odbywał po okazaniu dokumentu tożsamości i karty klienta. 5. O zmianie adresu zamieszkania Uczestnik powinien powiadomić Organizatora pisemnie w ciągu 14 dni. 6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie i katalogu produktów. 7. Organizator może wykluczyć Uczestnika Programu jeżeli ten naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgromadzone punkty zostaną anulowane. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.